W związku z obowiązującym prawem,
sklep internetowy www.vaper-shop.pl
przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

 


Czy masz ukończone 18 lat?

Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Vaper-Shop działającym pod adresem: www.vaper-shop.pl, prowadzonym przez Sprzedawcę.
W Regulaminie użyto następujących definicji:

Klient - to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,

Sprzedawca - to Firma Vap Bogdan Mrówka, z siedzibą w Nowym Targu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 b, NIP 868-180-25-19, REGON 364120630,

Sklep - to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.vapeshop.pl

Towar - to produkty prezentowane i oferowane do sprzedaży w Sklepie, których sprzedaż nie została prawnie zakazana, 

Cena - należy rozumieć przez to cenę brutto umieszczoną przy towarze wyrażoną w złotych polskich, zawierającą podatek VAT, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia towaru,

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i ilość Towaru.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą będącym właścicielem Sklepu internetowego www.vapeshop.pl a Klientem za pomocą serwisu internetowego Sklepu,

1. Niniejszy Regulamin w szczególności określa:

a) zasady dokonywania rejestracji i warunki dokonywania zamówień,
b) zasady zawierania Umowy sprzedaży i realizacja Zamówienia,
c) uprawnienia do odstąpienia od umowy i reklamacje Towaru.

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień.

Do składania Zamówień uprawnieni są Klienci posiadający lub nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie w prawidłowy sposób i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego (w szczególności podanie wymaganych danych osobowych, ustalenie loginu i hasła), znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, a następnie dokonanie aktywacji konta, poprzez wybranie linku wysłanego na podany przy rejestracji adres mailowy Klienta. Czynności te przeprowadza się jednorazowo.
Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu, może dokonać zakupu towaru bez konieczności rejestracji, podając jedynie niezbędne dane, w ostatnim etapie zamówienia.

 

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży i realizacja Zamówień.

W chwili złożenia przez Klienta Zamówienia zawierana jest Umowa sprzedaży Towaru. Po złożeniu Zamówienia, Klient na wskazany przez siebie adres e-mail dostaje powiadomienie o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę.
W celu wysłania Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu i prawidłowe wypełnienie obowiązkowych danych osobowych.
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowa zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzającej wiadomości e-mail.

 

IV. Ceny i zasady płatności.

Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
a) gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Realizacja Zamówienia w tym przypadku rozpoczyna się w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
b) przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy: Pekao SA, nr. Rachunku
49 1240 1431 1111 0010 1031 0301, którego właścicielem jest Bogdan Mrówka. Realizacja zamówienia w tym przypadku następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy kwoty wymaganej za złożone Zamówienie. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko, numer Zamówienia (wskazany po dokonaniu Zamówienia).

Sprzedawca przewiduje również możliwość wprowadzenia płatności gotówką przy odbiorze osobistym w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy lub w siedzibie Sprzedawcy.

V. Dostawa Towaru.

Dostawa zamówionego Towaru odbywa się poprzez przesyłkę kurierską . Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy, po zapoznaniu się z kosztami jakie wiążą się z dostawą, przed ostatecznym zatwierdzeniem Zamówienia.
Termin otrzymania zamówionego przez Klienta Towaru zależy od wybranego sposobu dostawy:
a) kurier - do 3 dni roboczych na terytorium Polski, od rozpoczęcia realizacji Zamówienia.

*W przypadku braku określonego towaru w magazynie dostawa produktów do klienta odbywa się niezwłocznie, po uzupełnieniu stanów magazynowych sklepu.

- Towar z Polski - dostawa następuje do 7 dni roboczych.

- Towar z poza granic Polski - dostawa następuje do 21 dni roboczych.

VI. Odstąpienie od Umowy sprzedaży.

Zgodnie z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. Klient winien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie i wysłać na adres Sprzedawcy, podany w niniejszym Regulaminie.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

VII. Reklamacje Towaru.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego wobec klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z Umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
Wadliwy lub uszkodzony podczas dostawy Towar, powinien zostać zwrócony na adres Sprzedawcy. Koszt dostawy do Sprzedawcy ponosi Klient. Towar reklamowany powinien zawierać dokładny opis wady i kopię faktury VAT lub paragonu.
Sprzedawca do żądań klienta ustosunkuje się w terminie do 14 dni.

VIII. Ochrona danych osobowych.

Klient dokonując rejestracji w Sklepie jednocześnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
Klient może wyrazić zgodę na przekazywanie informacji handlowej i marketingowej, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
Klientowi przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do ich zmiany, poprawiania, a także całkowitego usunięcia.

IX. Postanowienia końcowe.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie uregulowane w niniejszym Regulaminie, rozstrzygane będą przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Postanowienia niniejszego Regulaminu należy traktować w sposób zakładający ich zgodność z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
Regulamin wchodzi w życie w dniu umieszczenia go na stronie internetowej Sklepu.